Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data Adoptării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

97  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare incheiat intre MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si UAT Comuna Francesti, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, dotarea serviciului public de asistenta socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei informatice Easistență socială. 23.11.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
96  Aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022  23.11.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
95  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2022  23.11.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
94  Alegerea preşedintelui de şedinţă 23.11.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
93  Scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din operatiuni in curs de clarificare, a sumei de 1060598,66 lei , reprezentand sume restituite catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
92  Scoaterea din evidența contabilă cont – 260- Titluri de participare a sumei de 186 mii lei, reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL  31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
91  Darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a U.A.T. comuna Frâncesti către Şcoala Gimnazială Frâncesti, judetul Vâlcea 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
90  Aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Frâncesti, județul Valcea. 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
89  Aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Frâncesti 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
88  Aprobarea contributiei Comunei Francesti pentru sustinerea si functionarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Valcea a A.Co.R. 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
87  Insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern. 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
86  Aderarea comunei Frincesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judeteane Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania. 31.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
85  Aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin, specializate pentru administrația publica FRANCESTI” a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Loca 13.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
84  Aprobarea proiectului „ privind aprobarea depunerii proiectului ,, REABILITAREA MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local  13.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
83  Completarea HCL 50/14/06.2022 privind proiectul "REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA" a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), COMPONENTA C10 -Fondul Local" achizitia centralizata de catre MDLPA a celor doua statii de reincarcare achizitionate prin proiect. 13.10.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
82  Aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Francesti  30.09.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca 
81   Aprobarea protocolului de colaborare încheiat între FUNDATIA ERGA OMNES,,, SCOALA GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si UAT COMUNA FRANCESTI 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
80   Aprobarea Regulamentului privind procedura de inregistrare,evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrative-teritorială a comunei Frâncesti 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
79   Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Grupul de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala Gimnazială Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
78    Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
77   Desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local al comunei Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023 14.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
76   Aprobare CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni  30.09.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
75   Actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul Vâlcea 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
74   Atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, a suprafeței 934 m.p., teren intravilan situat în comuna Frâncesti, satul Cosani, str. Merilor, nr.9 si a constructiei existente pe acest teren ,,Cladire sediu Politie cu 3 niveluri (D+P+1E), construita in anul 1975, avand suprafata construita la sol de 122 m.p. si suprafata desfasurată de 294 m.p. 30.09.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
73   Aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022  30.09.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
72  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
71  Aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie “ ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL MANAILESTI, ULITA MORII,DRUMUL DE LA CRISINA, DRUMUL CÂMPULUI,COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA“,conform Devizului General existent in urma licitatiei. 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
70  Suplimentare creditelor pentru proiectele finantate din credite externe nerambursabile 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
69  Aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
68  Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de catre evaluator autorizat EPI, BM . Pescaru Alina Marina, pentru terenul intravilan si extravilan, în suprafata de totală de 13465, proprietari Negoiță Dumitru si Negoiță Ana, in vederea realizarii statiei de epurare 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
67  Aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea comunitatii de romi pentru 2022- 2027 precum si a Grupului de lucru local de actiune privind incluziunea comunitatii de romi din UAT comuna Frâncesti, judetul Vâlcea 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
66  Actualizarea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.  31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
64  Aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50 ani de casatorie, si elevii care au obtinut medii peste 8 la examenul de capacitate, sustinut in iunie 2022 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
63  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06. 2022  31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
62  Alegerea preşedintelui de şedinţă 31.08.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
61  Aprobarea transmiterii cu titlu gratuit ( donarii) a materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie, aflat în inventarul domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea  26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
60  Emiterea acordului, pentru terenul situat in raza comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si Cărtii funciare anexată, in eventualitatea in care, în ferma SC Porcellino Grasso SRL, apare un forcar de pestă porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate  26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
59  aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea" 26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
58  Aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea". 26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
57   Aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea" 26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
56  TRECEREA UNOR BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA 26.07.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
55  Eliberarea amplasamentului prin amenajarea unui taluz in vederea realizarii investitiei ,, Construire Complex Sportiv in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,, prin indepartarea unui volum de pamant de circa 5000 m.c. 30.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
54   Aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Frâncesti, incepând cu 01.07.2022 30.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
53  Aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA FRÂNCESTI, JUDETUL VÂLCEA“ 30.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
52  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.03. 2022 30.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
51  Modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frâncesti si serviciilor subordonate Consiliului local Frâncesti, judetul Vâlcea 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
50  Privind aprobarea proiectului „REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA FRÂNCESTI, JUDEȚUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
49  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din judetul Vâlcea. 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
48  Privind : participarea UAT Comuna Frâncesti la cofinantarea,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din Județul Vâlcea. 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
47  Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si serviciilor de apă si de canalizare (Strategie de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din Judetul Vâlcea, si mandatarea reprezentantului UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă si de canalizare si completarea, prin Act aditional , a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
46  Aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de reincarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, Componenta 10 Fondul Local, Obiectivul dc investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
45  Privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022 14.06.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
44  Aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă pentru licitaţia la obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea" 31.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
43  Aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea" 31.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
42  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea" 31.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
41  Aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare acordate elevilor Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti pentru anul şcolar 2021-2022 13.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
40  Aprobarea participării depunerii cererilor de finanţare, demarării procedurilor, aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 13.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
39  Aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi întocmire documentaţie pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 13.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
38   Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Frânceşti pe o perioadă de 3 luni 13.05.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
37  Aprobarea cererii de finantare, a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii "Extindere retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea" in vederea participarii la Programul national de investitii "Angel Saligny" 21.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
36  Alocarea din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru sustinerea Grupului de Initiativa Eco-bibliotech in contractul de finantare cu Fundatia Comunitara Valcea 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
35  Incheierea acordului de parteneriat intre Fundatia Progress Bistrita si Biblioteca Locala Francesti pentru proiectul "GirlPower Network - Reteaua fetelor puternice din rural" 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
34  Aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Oras Babeni, U.A.T. Comuna Francesti si U.A.T. Comuna Pausesti in vederea participarii la Programul national de investitii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea" 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
33   Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Francesti, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'APA Valcea" 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
32  Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Francesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'APA Valcea", in vederea exprimarii votului cu privire la modificarea si completarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1/2008,cu modificarile si completarile ulterioare 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
31  Aprobarea achizitiei unor servicii de consultanta si intocmire documentatie tehnica pentru implementarea obiectivul "Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrative - teritoriale" din comuna Francesti, judetul Valcea' 18.04.2022  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
30  Aprobarea achizitiei unor servicii de consultanta si intocmire documentatie pentru obtinerea finanarii in cadrul proiectului "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", cu asigurarea cheltuielilor neeligibile de catre Consiliul Local 18.04.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
29  Alocarea din Bugetul local a sumei de 25 mii lei pentru sustinerea cultelor, Parohia Francesti 23.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
28  Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti investitei "Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de la Zosifinescu comuna Francesti 23.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
22  Aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din cadrul si subordinea scolii Gimnaziale Comuna Francesti, judetul Valcea " 15.03.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
21  Aprobarea achizitionarii unui sistem GIS ( achizitie de date din teren si integrarea acestora intr-o aplicalie GIS ) pentru Comuna Francesti, judetul Valcea 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
20  Aprobarea temei de proiectare si achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentatiei tehnice la obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Francesti, judetul Valcea"  28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
19  Aprobarea temei de proiectare si achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentatiei tehnice la obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Francesti, judetul Valcea" 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
18  Insusirea inventarului bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Francesti la 31.12.2021 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
17  Aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea unor obiective sectiunea de dezvoltare bugetul E.pdf 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
16  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau patial din venituri proprii la 31.12.2021 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
15  Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judetul Valcea pentru anul 2022 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
14  Insusirea protocolului privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Olt si UAT Comuna Francesti 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
13  Aprobarea Programului anual de investitii penru anul 2022 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
12  Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si din serviciile publice pentru anul 2022 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
11  Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Francesti si din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Francesti 28.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
10  Aprobarea Bugetului local al comunei Francesti judetul Valcea pentru anul 2022 10.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
9  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pe o perioada de 3 luni 10.02.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
8  Aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea unor obiective 28.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
6  Aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022 28.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
5  Insusirea rapoartelor de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala pe anul 2021 28.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
4  Stabilirea Planului de masuri si actiuni ce se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 416/2001 cu modificarile si complearile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul 2022 28.01.2O22 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
3  Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii in nume propriu, pentru persoanele cu handicap grav, in anul 2022 28.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
2  Reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Francesti, pentru anul scolar 2022-2023  28.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
1  Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din executia bugetului local la 31.12.2021 cu suma de 190000 lei buget A 06.01.2022 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
           
87  Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judelul Valcea pentru anul 2021 22.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
86  Aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici rezultati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publice pentru obiectivul de investitii Aparari de Mal in satul Manailesti, catun Mosteni, comuna Francesti, judetul Valcea 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
85  Aprobarea traseului cu statiile de imbarcare si debarcare ale elevilor stabilit de Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale, comuna Francesti 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
84  Inregistrarea UAT Comuna Francesti in Sitemul national electronic de plati online a obligatiilor de plati catre bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plati (POS ) precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
83  Aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de 30 mii lei ce va reprezenta cheltuielile ocazionate de sarbatorile de iarna, pentru "Cadouri de Craciun" la elevii din structura organizatorica a Scolii Gimnaziale, comuna Francesti 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
82  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2021 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
81  Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judelul Valcea pentru anul 2021 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
80  Modificarea si completarea HCL nr.58/2 din 16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agrigulturii, gospodariile comunale, protectia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Francesti 15.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
79  Desemnarea de catre Consiliul local Francesti a cel putin doi consilieri locali care sa semneze hotaririle adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedinta 03.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
78  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pentru sedinta extraordinara din data de 03 decembrie 2021 03.12.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
77  Ajustarea valorii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in satele Francesti, Dezrobiti si Mosteni (La Balteanu, Brighidii si Colnic) din comuna Francesti, judetul Valcea" 15.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
76  Prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general al comunei Francesti si a Regulamentului local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 47/30.11.2011, pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general 15.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
75  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pe o perioada de 3 luni 15.11.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
74  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectul "Infintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Francesti, judetul Valcea" 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
73  Modificarea Programului anual de Investitii pentru anul 2021 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
72  Modificarea HCL nr. 57 din 23.09.2021 pentru aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Francesti, judetul Valcea " 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
71  Elaborarea certificatului de performanta energetica pentru caminul cultural din satul Genuneni in vederea organizarii receptiei la terminarea lucrarilor 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
70  Desemnarea unui reprezentant al consiliului Local Francesti in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala, comuna Francesti 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
69  Aprobarea achizitionarii unui teren in suprafata de minim 7000 mp, cu deschidere la strada de minim 30 ml in comuna Francesti, satul Francesti, judetul Valcea 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
68   Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judetul Valcea Pentru anul 2021 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
67  Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
66  Actualizarea Organigramei si Statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Francesti si din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Francesti 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
65  Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei Francesti 29.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
64  Aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti investiliei " Construire zid de sprijin pentru protectie la obiectivul de investiti Construire sala de sport scolara in comuna Francesti, judetul Valcea" 05.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
63  Aprobarea obiectivului de investitii " Aparari de Mal in satul Manailesti,'catun-Mosteni, comuna Francesti, judetul Valcea" 05.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
62  Aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele Francesti, Dezrobiti si Mosteni (La Balteanu, Brighidii si Colnic) din comuna Francesti, judetul Valcea" 05.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
61   Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judetul Valcea pentru anul 2021 05.10.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
60  Rectificarea Bugetului Local al comunei Francesti, judetul Valcea pentru anul 2021 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
59  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare exterioara Camin Cultural Genuneni" 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
58  Actualizarea Organigramei si Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Francesti si din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Francesti 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
57  Aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apa si infiintare relea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Francesti, judetul Valcea " 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
56  Completarea si modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
55   Ajustarea valorii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Drum de Interes Local Drumul Balastierei, comuna Francesti" 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
54  Aprobarea contractarii de prestari servicii topografice pentru Comuna Francesti, judetul V6lcea 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
53   Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Francesti pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale, comuna Francesti 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
52  Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Francesti pentru a face parte din Consiliul de administratie al scolii Gimnaziale, comuna Francesti in anul scolar 2O21 - 2022 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
51   Acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din anul 2021 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
50  Acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
49  Aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua pentru achizitionarea serviciilor ocazionate de manifestarea de Ziua Localitatii Francesti 23.09.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
48  Aprobarea obiectivului de investitii "Amenajare exterioara Camin Cultural Genuneni" 31.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
47  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2021 31.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
46   Aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul comunei Francesti, precum si actualizarea organigramei si a statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Francesti, judetul Valcea 31.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
45  "Rectificarea bugetului local al Comunei Francesti si a listei de investitii finantata din acesta pentru anul 2021" 26.08.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
44  Aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea" 26.08.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
43  Construire zid de sprijin pentru protectie la obiectivul de investii Construire sala de sport scolara in comuna Francesti, sat Francesti 23.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
42  Aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico -economici aferenti obiectivului de investitii ,,Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni , judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea" 23.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
41  Completarea HCL nr. 67/11 din 19.11.2020 cu privire la asocierea UAT Comuna Francesti cu UAT Orasul Babeni si UAT Comuna Pausesti in vederea participarii la Programul Operational Infrastructura Mare cu proiectul ,, Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni , judetul Valcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Francesti si Comuna Pausesti, judetul Valcea" 23.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
40  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pe o perioada de 3 luni 23.08.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
39  Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Francesti in A.G.A.D.I. APA VALCEA in vederea exprimarii votului cu privire la primirea Comunei Fartatesti in cadrul Asociatiei, precum si la modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, cu modificarile si completarile ulterioare 30.07.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
38  Aprobarea incheierii unui protocol intre Comuna Francesti si Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Olt 30.07.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
37  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii Aparari de Mal in satul Manailesti, catun Mosteni, comuna Francesti, judetul Valcea 30.07.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
36  Aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare acordate elevilor scolii Gimnaziale comuna Francesti pentru anul scolar 2020 - 2021 30.07.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
35  Aprobarea intocmirii documentatiei in vederea infiintarii retelei de canalizare in comuna Francesti 30.06.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
34  Aprobarea intocmirii documentatiei pentru modernizare drumuri de tarla si achizitia unui serviciu de consultanta pentru masura 4.3 Drumuri agricole prin PNDR 30.06.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
33  Mandatarea reprezentantului Comunei Francesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "APA VAlcea", sa aprobe pretul pentru apa potabila si tariful pentru canalizare-epurare pentru..... 30.06.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
32  Instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare 28.05.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
31  Aprobarea contractarii de prestari servicii topografice pentru Comuna Francesti, judelul Valcea 28.05.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
30  Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Francesti, aprobarea Organigramei si al Statului de functii 28.05.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarca
29  Aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populara de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Francesti I, in vederea desfasurarii unui curs Iconografie Traditionala Romaneasca 28.05.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
28  "Rectificarea bugetului local al Comunei Francesti, pentru anul 2021" 28.05.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
27  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.03.2021 28.05.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
26  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pe o perioada de 3 luni 28.05.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
25  Prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 4529/01.06.2016 incheiat intre Comuna Francesti si PFA Fagadau Elena Cristina prin incheierea unui act aditional si aprobarea draftului actului aditional 19.04.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
24  Aprobarea schimbarii destinatiei de folosinta a imobilului - Gradinita Cosani 2 inregistrat la pozitia nr. 152 in domeniu public al comunei Francesti in Centru comunitar  19.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
23  Aprobarea Programului anual de investitii pentru anul 2021 19.04.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
22  Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si din serviciile publice pentru anul 2021  19.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
21  Actualizarea Organigramei si Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Francesti si din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Francesti 19.04.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
20  Aprobarea Bugetului local al comunei Francesti, judetul Valcea pentru anul 2021  19.04.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
19  Modificarea si completarea HCL nr. 58/2 din 16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisia de specialitate III - Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, al Consiliului Local Francesti 31.03.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
18  Aderarea si participarea comunei Francesti, judetul Valcea la parteneriatul constituit de Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu 31.03.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
17  Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii in vederea elaborarii si tehnoredactarii documentelor pe linie de securitate si sanatate in munca necesare pregatirii personalul incadrat la Comuna Francesti, astfel cum este prevazut la art. 5 lit gg) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 31.03.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
16  Aprobarea modului de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna Francesti, judetul Valcea 26.02.2021  Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
15  Aprobarea Stratediei de Dezvoltare Locala a comunei Francesti, judetul Valcea pentru perioada 2021-2027 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
14  Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare drum de interes local ,,Drumul Balastierei", comuna Francesti, judetul Valcea 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
13  Aprobarea modelului contractelor pentru acoperirea costurilor pentru  colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si incredintarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Francesti, judetul Valcea 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
12  Insusirea inventarului bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Francesti la 31.12.2020 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
11  Aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.12.2020 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
10  Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Francesti pe o perioada de 3 luni 26.02.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
9  Propunerea schimbarii de folosinta a imobilului - Fradinita Cosani 2 inregistrat la pozitia nr. 152 in domeniul public al comunei Francesti in Centru comunitar 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
8  Aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2O2O pentru acoperirea unor obiective 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
7  Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Francesti, judelul Valcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a perfomantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Francesti, judelul Valcea  28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
6  Insusirea rapoartelor de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala pe anul 2020 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
5  Aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021  28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
4  Stabilirea Planului de masuri si actiuni ce se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 416 / 2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul 2021 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
3  Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii in nume propriu, pentru persoanele cu handicap grav, in anul 2O21 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
2  Reorganizarea relelei scolare a unitililor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Frincesti, pentru anul scolar 2O21-2O22 28.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă
1  Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltarea din executia bugetului local la 31.12.2020 cu suma de 370000 lei buget A  07.01.2021 Paraschiv Daniel Florin Normativ Descarcă