ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI - Acte necesare:

1. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ŞI COPII XEROX

2. ACTE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ŞI COPII XEROX

3. CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE, CU MENŢIUNEA APT PENTRU CĂSĂTORIE (SUNT VALABILE 14 ZILE, INCLUSIV ZIUA DEPUNERII DOSARULUI ŞI CEA A CĂSĂTORIEI)

4. COPII XEROX DE PE ACTELE DE IDENTITATE A DOI MARTORI, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENŢI LA OFICIERE

5. DOSAR CU ŞINĂ

6. TAXĂ DE TIMBRU ÎN VALOARE DE 7 LEI; ( SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI )

7. DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE – FORMULAR TIP ( SE COMPLETEAZĂ ÎN FAŢA OFIŢERULUI STĂRII CIVILE )

ÎN DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE, VIITORII SOŢI VOR MENŢIONA REGIMUL MATRIMONIAL ALES, ÎN CONFORMITATE CU ART. 281(1) ŞI 31 DIN CODUL CIVIL CAZURI SPECIALE

1. CERERE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI IN AFARA SEDIULUI S.P.C.L.E.P, APROBATĂ DE PRIMARUL COMUNEI FRINCESTI, ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

2. CERERE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI ÎNAINTE SAU DUPĂ ÎMPLINIREA TERMENULUI DE 10 ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI APROBATĂ DE PRIMARUL COMUNEI FRÎNCEŞTI, ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE ÎNAINTE DE ZIUA OFICIERII, PREZENŢA VIITORILOR SOŢI ESTE OBLIGATORIE !

ÎN CAZUL, ÎN CARE SOŢII AU MAI FOST CĂSĂTORIŢI, SE VA PREZENTA, DUPĂ CAZ:

- SENTINŢA DE DIVORŢ CU MENŢIUNEA DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ SAU

- CERTIFICATUL DE DECES, ORIGINAL ŞI COPIE XEROX.

ÎN CAZUL, ÎN CARE UNUL DINTRE SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN, ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA:

1. DOVEZII DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CETĂŢEANUL STRĂIN ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ ŞI NU EXISTĂ IMPEDIMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA, CARE SE ELIBEREAZĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL ŢĂRII RESPECTIVE ÎN ROMÂNIA ; Pot încheia o căsătorie fără să prezinte dovada eliberată de ambasada ţării lor, cetăţenii străini care deţin certificate de cutumă (de capacitate matrimonială), recente sau valabile, eliberate de autorităţile competente din următoarele ţări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, R.P.Democrată Coreeană, R.Cuba, Elveţia, Franţa, Germania, R.P.Mongolia, Norvegia, Polonia, R.Ungaria, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina. Întrucât Israelul nu eliberează dovezi, cetăţenii acestui stat vor prezenta: extras din registrul de stare civilă sau extras din registrul de evidenţă a populaţiei eliberat de Ministerul de Interne, declaraţie notarială pe propria răspundere la data depunerii documentelor precum că nu există încheiată o altă căsătorie.

2. DECLARAŢIA NOTARIALA A SOŢULUI CETAŢEAN STRAIN DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA;

3. TRADUCEREA LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE A CETĂŢEANULUI STRĂIN;

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE XEROX) A CETĂŢEANULUI STRĂIN CARE :

a) VA FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILAT dacă este eliberat de instituţii ale următoarelor state semnatare ale CONVENŢIEI DE LA HAGA din 05.10.1961: A: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan B: Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria C: China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia, Cipru, Cehia D: Dominica E: Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador F: Fidji, Finlanda, Franţa G: Germania, Grecia, Grenada H: Honduras I: India, Irlanda, Israel, Italia J: Japonia K:Kazahstan L: Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg M: F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco N: Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă O: Olanda P: Panama, Polonia, Portugalia R: Rusia S: Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia T: Tonga, Triniadad Tobago, Turcia U: Ungaria V: Venezuela.

b) VA FI SCUTIT DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE certificatul eliberat de instituţii ale următoarelor state cu care ROMÂNIA a încheiat tratate sau acorduri bilaterale în acest sens: Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, Croaţia, R.P.D. Coreeană, Cuba, Fed. Rusă, Franţa, Moldova, Mongolia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia Ungaria, Ucraina.

c) DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ SITUAŢII (a-b) VOR FI ÎN MOD OBLIGATORIU SUPRALEGALIZATE în conf. cu art. 162 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional.

5. ÎN CAZUL ÎN CARE CETĂŢEANUL STRĂIN A MAI FOST CĂSĂTORIT, se va prezenta documentul prin care se atestă desfacerea căsătoriei, care va fi, după caz, apostilat sau supralegalizat - a se vedea punctul 4 anterior.